หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต เวลา 6 ชั่วโมง

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน

อินเทอร์เน็ต

การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
ตัวชี้วัดช่วงชั้น
ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (ง 3.1 ม. 4–6/9)
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน
นักเรียนจะเข้าใจว่า…
1. เว็บเบราว์เซอร์เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้สื่อสารระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับข้อมูลที่จัดเก็บบนอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตได้โดยที่ไม่ต้องเรียนภาษา HTML ก่อน
2. IE คือ เว็บเบราว์เซอร์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรมระบบของบริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่งนิยมใช้กันในปัจจุบัน
3. การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะช่วยส่งเสริมด้านการศึกษา ธุรกิจ และการสื่อสารของมนุษย์ ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกสบายและประหยัดต้นทุนในการดำเนินการ คำถามสำคัญที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คงทน
– เว็บเบราว์เซอร์คืออะไร
– ผู้ใช้เว็บเบราว์เซอร์ต้องมีความรู้ในด้านใด
– ถ้าไม่มีเว็บเบราว์เซอร์จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ อย่างไร
– IE คืออะไร เกี่ยวข้องกับเว็บเบราว์เซอร์และอินเทอร์เน็ตหรือไม่ อย่างไร
– เหตุใด IE จึงนิยมใช้ในปัจจุบัน
– การใช้งานอินเทอร์เน็ตช่วยส่งเสริมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในด้านใด อย่างไร
ความรู้ของนักเรียนที่นำไปสู่ความเข้าใจที่คงทน
นักเรียนจะรู้ว่า…
1. คำที่ควรรู้ ได้แก่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สายนำสัญญาณ การ์ดแลน โมเด็ม บริษัทแอปเปิ้ล ฟรีโปรแกรม บริษัทกูเกิล บริษัทไมโครซอฟท์ ออนไลน์ ยูอาร์แอล เซิร์ฟเวอร์ ไคลเอนต์ โพรโทคอล
2. IE คือ เว็บเบราว์เซอร์ที่ช่วยให้สามารถเรียกใช้เว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ตได้
3. การใช้งาน IE ผู้ใช้ควรมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม การเรียกใช้ IE การเปิดเว็บไซต์ การใช้ปุ่มคำสั่งการใช้งาน และการตั้งค่าอื่น ๆ ในโปรแกรม
4. อินเทอร์เน็ตช่วยส่งเสริมการศึกษาด้วยการค้นหาข้อมูลจากบริการของ Search Engine
5. อินเทอร์เน็ตช่วยส่งเสริมด้านธุรกิจด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
6. อินเทอร์เน็ตช่วยส่งเสริมการติดต่อสื่อสารด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการสื่อสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการสนทนาออนไลน์ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสาร ณ เวลานั้น ๆ แบบ Real Time

7. อินเทอร์เน็ตช่วยทำให้การส่งข้อมูลสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งเสริมการทำงานในทุก ๆ ด้านด้วยการขนถ่ายไฟล์ระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นำไปสู่ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ…
1. อธิบายความหมายและลักษณะของเว็บ-
เบราว์เซอร์ได้
2. อธิบายหลักการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์และอินเทอร์เน็ตได้
3. อธิบายและสาธิตเทคนิคในการใช้งานเว็บ-
เบราว์เซอร์
4 มีทักษะในการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยคอมพิวเตอร์
5. ใช้เว็บเบราว์เซอร์และอินเทอร์เน็ตโดยคำนึงถึงมารยาทและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อื่น
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง
1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ
– ค้นหาข้อมูล อธิบาย และสาธิตวิธีการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์
– สาธิตการใช้งานอินเทอร์เน็ต
– แสดงความคิดเห็น ถาม และตอบคำถามเกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต
– ใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลเพื่อเรียกใช้งานเว็บเบราว์เซอร์และอินเทอร์เน็ต
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
– การอภิปรายและการตอบคำถาม
– การสาธิตหน้าชั้นเรียน
– การทดสอบ
– การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน
– การประเมินตนเองของนักเรียน 2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
– แบบประเมินผลงาน
– แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
– แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้
– ใบงาน
– แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม
– แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่งที่มุ่งประเมิน
– ความสามารถในการอธิบายและการสาธิตงาน
– ความสามารถในการตั้งคำถามและตอบคำถาม
– ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้จากการค้นหา
– ความสามารถในการค้นหาข้อมูล
– การมีความรับผิดชอบ ความขยัน ความรอบคอบ และมีมารยาทในการทำงาน
– การมีมารยาทในการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เว็บเบราว์เซอร์ 4 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 การใช้งานอินเทอร์เน็ต 2 ชั่วโมง

Advertisements

About dechathon

ประวัติและความเป็นมาของ ครูเดชาธร พองาม ชื่อเล่น ใครๆ ก็เรียกว่า ครูเดช์ ครู สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จบการศึกษามัธยมศึกษาที่ 6 ศิษย์เก่าเหลืองดำ นามโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ศรีนครน่านครับ ผมจบการศึกษาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา รุ่น 47 ครับ จากสถาบันราชภัฏลำปาง

Posted on พฤศจิกายน 1, 2011, in วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: