หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การนำเสนองานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การนำเสนองานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 8 ชั่วโมง

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน

การนำเสนองานด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การนำเสนองานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
ตัวชี้วัดช่วงชั้น
1. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน (ง 3.1 ม. 4–6/8)
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน (ง 3.1 ม. 4–6/11)
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน
นักเรียนจะเข้าใจว่า…
1. การนำเสนอข้อมูล คือ การสื่อสารข้อมูลหรือการส่งข้อมูลจากผู้นำเสนอข้อมูลไปสู่ผู้รับข้อมูลด้วยวิธีการหรือสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้นำเสนอข้อมูล
2. การนำเสนอข้อมูลที่ดีควรเลือกใช้รูปแบบของข้อมูลและสื่อหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสม
3. การนำเสนองานเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้ผู้อื่นรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงานหรือกระบวนการทำงานนั้น ๆ
4. การนำเสนองานที่ดีควรเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน หรือลักษณะของข้อมูล
5. Microsoft PowerPoint คือ โปรแกรมช่วยสร้างงานนำเสนอ คำถามสำคัญที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คงทน
– การนำเสนอข้อมูลคืออะไร
– การนำเสนอข้อมูลที่ดีควรเลือกนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใด
– การนำเสนองานคืออะไร
– การนำเสนองานที่ดีควรเลือกนำเสนอรูปแบบใด
– Microsoft PowerPoint เกี่ยวข้องกับการนำเสนองานอย่างไร
ความรู้ของนักเรียนที่นำไปสู่ความเข้าใจที่คงทน
นักเรียนจะรู้ว่า…
1. คำที่ควรรู้ ได้แก่ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
พาโนรามา จุดเชื่อมโยง อัปโหลด
2. การนำเสนอข้อมูลที่ดีควรมีข้อมูลในรูปแบบตัวหนังสือหรือตัวอักษร รูปภาพหรือภาพนิ่ง แผนภูมิ แผนผัง กราฟ เสียง และภาพเคลื่อนไหวประกอบกันเพื่อช่วยสร้างความน่าสนใจและส่งเสริมความเข้าใจและการเรียนรู้ของผู้รับข้อมูล
3. สื่อหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ช่วยในการนำเสนอข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้น
4. การนำเสนองานสามารถกระทำได้หลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมีลักษณะจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกัน ผู้นำเสนองานจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับงานและความต้องการของตนเอง
5. Microsoft PowerPoint สามารถนำเสนองานได้ทั้งรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ มัลติมีเดีย และเว็บไซต์ ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นำไปสู่ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ…
1. อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลได้
2. เลือกรูปแบบของข้อมูลและรูปแบบของการนำเสนองานได้อย่างเหมาะสม
3. ยกตัวอย่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้
4. ค้นหาและปฏิบัติตามข้อมูลที่ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
5. อธิบายวิธีการสร้างงานนำเสนอจาก Microsoft PowerPoint ได้
6. สร้างงานนำเสนอจาก Microsoft PowerPoint ได้

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง
1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ
– การนำเสนอข้อมูลด้วยการพูดหน้าชั้นเรียน
– การวิเคราะห์การนำเสนอข้อมูลลงในตาราง
– ยกตัวอย่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการนำเสนอข้อมูล
– การค้นหาข้อมูลจากการใช้เอกสารสิ่งพิมพ์ มัลติมีเดีย และเว็บไซต์
– การอธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการนำเสนองานในแต่ละรูปแบบ
– สร้างและประเมินการสร้างงานนำเสนอจาก Microsoft PowerPoint
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
– การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการตอบคำถาม
– การนำเสนอหน้าชั้นเรียน
– การทดสอบ
– การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน
– การประเมินตนเองของนักเรียน 2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
– แบบประเมินการนำเสนอผลงาน
– แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
– แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้
– ใบงาน
– แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม
– แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่งที่มุ่งประเมิน
– ความสามารถในการอธิบายและนำเสนอข้อมูล
– ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้จากการค้นหา
– พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
– การมีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ และมีจิตสำนึกในการสร้างงาน
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 ลักษณะของการนำเสนอข้อมูล 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 รูปแบบของการนำเสนองาน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 ตัวอย่างการสร้างงานนำเสนอ 4 ชั่วโมง

About dechathon

ประวัติและความเป็นมาของ ครูเดชาธร พองาม ชื่อเล่น ใครๆ ก็เรียกว่า ครูเดช์ ครู สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จบการศึกษามัธยมศึกษาที่ 6 ศิษย์เก่าเหลืองดำ นามโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ศรีนครน่านครับ ผมจบการศึกษาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา รุ่น 47 ครับ จากสถาบันราชภัฏลำปาง

Posted on พฤศจิกายน 1, 2011, in วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: