หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวลา 10 ชั่วโมง

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
ตัวชี้วัดช่วงชั้น
เขียนโปรแกรมภาษา (ง 3.1 ม. 4–6/6)
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน
นักเรียนจะเข้าใจว่า…
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ องค์ประกอบสำคัญที่จะต้องใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ
2. ภาษาคอมพิวเตอร์ คือ ภาษาที่ใช้สร้างชุดคำสั่ง เพื่อใช้ชุดคำสั่งดังกล่าวเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งแบ่งประเภทตามลักษณะของภาษาและการใช้งานภาษาคอมพิวเตอร์นั้น ๆ
3. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์มักเป็นภาษาระดับสูงเนื่องจากมีให้เลือกหลากหลายและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง
4. ภาษา HTML เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับสร้างเว็บเพจ คำถามสำคัญที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คงทน
– โปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไร
– ภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไร
– ภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างไร
– ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะสามารถทำงานได้หรือไม่ อย่างไร
– ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
– ภาษาคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทใด เพราะเหตุใด
– ภาษา HTML ใช้สำหรับสร้างโปรแกรมประเภทใด
ความรู้ของนักเรียนที่นำไปสู่ความเข้าใจที่คงทน
นักเรียนจะรู้ว่า…
1. คำที่ควรรู้ ได้แก่ โปรแกรมเมอร์ โปรแกรมต้นฉบับ เว็บเพจ เวิร์ดโพรเซสเซอร์ เว็บไซต์ ไอคอน
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ ชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงและสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอนที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งสร้างขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์ตามขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม
3. ภาษาคอมพิวเตอร์มีพื้นฐานมาจากระบบเลขฐานสอง โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ภาษาเครื่อง ภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับสูง และภาษาระดับสูงมาก
4. ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ ภาษาแอสเซมบลี ภาษาโคบอล ภาษาฟอร์แทรน ภาษาซีพลัสพลัส และภาษาจาวา
5. ภาษา HTML เป็นภาษาระดับสูงที่ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลบนเว็บเพจ โดยจะต้องเขียนคำสั่งภายในเครื่องหมายแท็กด้วยโปรแกรมเอดิเตอร์ แล้วนำเสนอผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นำไปสู่ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ…
1. อธิบายความหมายและลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
2. อธิบายลักษณะ ข้อดี และข้อเสียของภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทได้
3. ยกตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ได้
4. ค้นหาและสรุปข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมได้
5. สร้างผลงานจากภาษาคอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์และมีจิตสำนึก
6. ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง
1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ
– อธิบายและสร้างแผนผังความคิดตามลำดับขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม
– สรุปข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ ข้อดี และข้อเสียของภาษาคอมพิวเตอร์ลงในตาราง
– นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์
– ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
– เขียนภาษา HTML เพื่อสร้างเว็บเพจ
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
– การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น
และการตอบคำถาม
– การนำเสนอหน้าชั้นเรียน
– การทดสอบ
– การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน
– การประเมินตนเองของนักเรียน 2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
– แบบประเมินผลงาน
– แบบบันทึกความรู้
– แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
– แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้
– ใบงาน
– แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม
– แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่งที่มุ่งประเมิน
– ความสามารถในการอธิบายความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
– การทำงานตามกระบวนการ
– การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยความระมัดระวังและรู้คุณค่า
– พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
– การมีความรับผิดชอบ ความรอบคอบ และความคิดสร้างสรรค์
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ความหมายและลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 ชั่วโมง

Advertisements

About dechathon

ประวัติและความเป็นมาของ ครูเดชาธร พองาม ชื่อเล่น ใครๆ ก็เรียกว่า ครูเดช์ ครู สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จบการศึกษามัธยมศึกษาที่ 6 ศิษย์เก่าเหลืองดำ นามโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ศรีนครน่านครับ ผมจบการศึกษาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา รุ่น 47 ครับ จากสถาบันราชภัฏลำปาง

Posted on พฤศจิกายน 1, 2011, in วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

  1. กัณ สเปิร์ม

    เก่งมาก ครูบรรจง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: