หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 8 ชั่วโมง

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน

กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
ตัวชี้วัดช่วงชั้น
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (ง 3.1 ม. 4–6/5)
ความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน
นักเรียนจะเข้าใจว่า…
1. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล
2. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องตรงต่อจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ การออกแบบกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกเครื่องมือ การตรวจสอบ และปรับปรุงกระบวนการอย่างมีระบบ
3. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย จึงต้องมีการถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึม
4. การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมที่นิยมใช้ในปัจจุบันตามหลักสากลแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ การเขียนรหัสจำลองและการเขียนผังงาน คำถามสำคัญที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คงทน
– กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงอะไร
– กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์อย่างไร
– กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีจะต้องมีลักษณะอย่างไร
– อัลกอริทึมหมายถึงอะไร และเกี่ยวข้องกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร
– การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมสามารถทำได้กี่วิธี อะไรบ้าง
ความรู้ของนักเรียนที่นำไปสู่ความเข้าใจที่คงทน
นักเรียนจะรู้ว่า…
1. คำที่ควรรู้ ได้แก่ กระบวนการ การประมวลผล อัลกอริทึม ทรัพยากร ตัวแปร โมดูล รหัสจำลอง
ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอร์ โปรแกรม สัญลักษณ์
2. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมีขั้นตอนการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอน การดำเนินการแก้ปัญหา และการตรวจสอบและปรับปรุง
3. การถ่ายทอดความคิดด้วยการเขียนรหัสจำลองจะมีลักษณะคล้ายภาษาคอมพิวเตอร์โดยจะกำหนดตัวแปลและใช้ข้อความเป็นประโยคภาษาอังกฤษแทนการอธิบายขั้นตอนการทำงาน
4. การถ่ายทอดความคิดด้วยการเขียนผังงานจะมีลักษณะเป็นแผนภาพแทนทิศทางการไหลของข้อมูลหรือขั้นตอนการทำงานด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่นำไปสู่ความเข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ…
1. อธิบายวิธีการวิเคราะห์ เลือกเครื่องมือ ออกแบบขั้นตอน ดำเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบ และปรับปรุงกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศได้
2. เห็นประโยชน์ของกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3. อธิบายวิธีการถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมได้
4. มีทักษะในการออกแบบกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
5. มีทักษะในการถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึม

ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง
1. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ
– ยกตัวอย่างปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันที่สามารถใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา
– ออกแบบกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน
– วิเคราะห์และสร้างตารางการวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
– วิเคราะห์และสร้างตารางการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
– แสดงบทบาทสมมุติเพื่อถ่ายทอดความคิดในการดำเนินการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
– ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยการเขียนรหัสจำลอง
– ถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยการเขียนผังงาน
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
– การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น
และตอบคำถาม
– การนำเสนอหน้าชั้นเรียน
– การทดสอบ
– การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน
– การประเมินตนเองของนักเรียน 2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
– แบบบันทึกผลการอภิปราย
– แบบประเมินการนำเสนอผลงาน
– แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
– แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้
– ใบงาน
– แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม
– แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สิ่งที่มุ่งประเมิน
– ความสามารถในการอธิบายและนำเสนอข้อมูล
– ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม
– พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
– การมีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ และมีมารยาทในการทำงาน
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและขั้นตอนการแก้ปัญหา (การวิเคราะห์ 2 ชั่วโมง
และกำหนดรายละเอียดของปัญหา)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การดำเนินการแก้ปัญหา การตรวจสอบ และปรับปรุง 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึม 2 ชั่วโมง
(การเขียนรหัสจำลอง)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนผังงาน 2 ชั่วโมง

Advertisements

About dechathon

ประวัติและความเป็นมาของ ครูเดชาธร พองาม ชื่อเล่น ใครๆ ก็เรียกว่า ครูเดช์ ครู สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จบการศึกษามัธยมศึกษาที่ 6 ศิษย์เก่าเหลืองดำ นามโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ศรีนครน่านครับ ผมจบการศึกษาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา รุ่น 47 ครับ จากสถาบันราชภัฏลำปาง

Posted on ตุลาคม 28, 2011, in วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. Bookmark the permalink. 17 ความเห็น.

 1. เยอะไปสัส กูจะทำงาน ลอกไม่หมด 555.

 2. ควาย เยอะไปไม๊ ไอเหี้ย

 3. มากไปเเล้วครับ ขอเเบบสั้นๆได้ป่ะ

 4. ควายสั้นๆหน่อย

 5. สั้นหน่อยก็ดีนะ – -“

 6. ก้อดีนะ okง่ายดี ปล. เยอะไปปสาส อิดวก

 7. ไม่พอใจไร นัดที่มา ผมพร้อม

 8. กัณ สเปิร์ม

  ไอหัม

 9. ชมรมคนดามไจ

  ไห้ความรู้ดีมากค่ะ

 10. ภัทรภูมิหมูน้อย

  อีสัตว์ หน้าหี เนื้อหาหน้าโง่ ไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลย หน้าหีว่ะ!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: